Selecteer een pagina

Brabantse Aanpak Circulair Bouwen

Waarom de Brabantse Aanpak Circulair bouwen?
Zowel op landelijk, provinciaal, regionaal als op stedelijk niveau zijn er vele ambitieuze doelstellingen uitgezet; Green Deals, City Deals en Klimaatakkoorden en -plannen. Aan ambities en enthousiasme geen gebrek; iedereen weet het, circulair bouwen is én wordt het nieuwe normaal. Vanuit het landelijke programma Samen Versnellen wordt er gewerkt aan Het Nieuwe Normaal (HNN). Het Nieuwe Normaal geeft een minimale score voor circulair bouwen én ook een excellente score, oftewel een bandbreedte om op te sturen. Het Nieuwe Normaal is nog in ontwikkeling. Op dit moment is Het Nieuwe Normaal 0.2 gepresenteerd. 

Tijdens de Dutch Design Week 2021 (DDW) hebben wij een vertaalslag van HNN naar de regio Brabant gepresenteerd. Maar hoe kom je daar dan als opdrachtgever/opdrachtnemer? Waar moet/kan je project aan voldoen of welke richtlijnen zet je in je uitvraag? Wat is de praktische uitwerking waarmee je circulariteit kan aantonen? In opdracht van provincie Noord Brabant zetten wij samen met Yellowchess de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen op. Hierin bepalen wij met opdrachtgevers en -nemers uit Brabant hoe wij circulair bouwen in Brabant versneld de standaard maken en partijen voorzien in praktische handvatten.

De Brabantse koplopers gaan concreet aan de slag met circulair bouwen, binnen hun eigen organisaties en met elkaar.

Hoe komen wij tot de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen?
Wij doorlopen een programma met vijf marktsegmenten: woningcorporaties, aannemers, gemeenten, toeleverende industrie en adviseurs & architecten. Het programma kenmerkt zich doordat wij zowel de verdieping opzoeken per segment, maar ook de segmenten bij elkaar brengen. Zo komen wij tot specifieke inzichten per segment én brengen wij de circulaire keten bij elkaar.

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Kick-off (gezamenlijk): Kick-off met de vijf marktsegmenten, een toelichting op de Brabantse Aanpak en het landelijke programma Samen Versnellen.
  • Audit: Deelnemers dragen een (circulair) project aan waarover wij middels een audittool kwantitatieve en kwalitatieve informatie ophalen. Dit heeft twee doelen. Ten eerste draagt de opgehaalde informatie bij aan de landelijke ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal. Ten tweede biedt het inzichten voor de deelnemers hoe zij nu presteren op het thema circulariteit en waar circulaire kansen liggen.
  • Sessie 1 (per segment): In sessie 1 delen wij per segment de inzichten uit de audits. Wij gaan in gesprek om op basis hiervan circulaire kansen en belemmeringen te bepalen.
  • DDW 2021 (gezamenlijk): De circulaire kansen en belemmeringen opgehaald in de sessie 1 per segment hebben wij vertaald naar stellingen. Tijdens de DDW zijn de segmenten hierover met elkaar in gesprek gegaan. Per segment zijn concrete acties opgesteld en hulpvragen gesteld aan de andere segmenten om zo samen circulair bouwen in Brabant te versnellen.
  • Sessie 2 (per segment): Implementatie van de circulaire kansen in de projecten en de organisaties van de deelnemers door te starten met het opstellen van een circulaire routekaart.
  • Wrap-up: Bij elkaar brengen van alle inzichten, de circulaire keten en vervolgstappen bepalen.

Wat bereiken wij met de Brabantse Aanpak?
De Brabantse Aanpak biedt per segment en deelnemende partij inzicht in waar zij nu staan binnen het thema circulariteit én hoe zij stapsgewijs circulair bouwen voor/vanuit hun organisatie kunnen versnellen. Ook bouwen wij in dit programma aan een ecosysteem door partijen aan elkaar te koppelen. In de wrap-up sessie presenteren wij het boekje Gezichten van Brabantse Circulaire Bouw met alle deelnemers van het programma. Samen bepalen wij in de wrap-up sessie hoe wij dit ecosysteem blijven activeren.

Alba Concepts is samen met Yellowchess de organisator van het programma en de sessies. Daarnaast voert Alba Concepts de auditgesprekken uit.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This