Selecteer een pagina

Routekaart Duurzame Gebiedsontwikkeling Rimpeler gemeente Putten

Gemeente Putten onderschrijft het Rijksprogramma en de landelijke doelstelling om de samenleving in 2050 energieneutraal te krijgen. Dit is vastgelegd in de visie gemeente Putten ‘Putten, klimaatneutrale gemeente 2050’. De nieuwbouwlocatie Rimpeler met ruim 300 woningen is de aanleiding om een fundament te leggen voor een duurzame gebouwde omgeving. Het doel is om mogelijke duurzaamheidstoepassingen te bekijken en maatregelpakketten passend en toepasbaar te maken binnen de huidige context zowel op gebieds- als op woningniveau. Alba Concepts heeft voor de gemeente Putten de duurzaamheidsvisie geschreven om te komen tot een duurzame wijk voor de toekomst!

Zowel vanuit landelijke als lokale initiatieven wordt de roep om een duurzame leefomgeving te creëren steeds sterker. In verschillende beleidsstukken worden deze ambities daarom ook uitgedragen door gemeente Putten. De nieuwbouwlocatie Rimpeler is voor gemeente Putten een goede aanleiding om vanuit woningbouw een fundament te leggen voor een duurzame gebouwde omgeving. Om te kunnen voldoen aan de gestelde doelstellingen was er vanuit de gemeente behoefte om inzicht te krijgen in verschillende duurzaamheidsmaatregelen voor een nieuwbouwopgave als Rimpeler met ruim 300 woningen. Hierbij zijn binnen de huidige context zowel op gebieds- als woningniveau de mogelijke duurzaamheidstoepassingen bekeken, welke maatregelen passend en toepasbaar zijn en welke impact deze kunnen hebben.

Alba Concepts heeft de duurzaamheidsvisie voor gemeente Putten geschreven als handreiking voor een duurzame nieuwbouwwijk. Om te komen tot een duurzaamheidsvisie heeft Alba Concepts een inventarisatie gemaakt van de lopende initiatieven binnen gemeente Putten ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, een analyse van de reeds opgestelde planvorming voor het gebied Rimpeler verzorgd, een inzage van de duurzaamheidsmaatregelen op woningniveau gemaakt en een doorrekening van mogelijke duurzame businesscases weergegeven. Dit resulteert in een ‘Routekaart Duurzame Gebiedsontwikkeling Rimpeler’.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This