Selecteer een pagina

Onderzoek potentie en haalbaarheid circulaire geveleconomie

In het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie moet de gehele bouwsector in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en in 2050 100% circulair zijn. De bouwsector bestaat uit een divers aantal stakeholders en partijen. De potentie voor een circulaire economie is groot, maar de transitie vraagt om een specifieke aanpak per product per specifieke branche.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de potentie en de haalbaarheid van een circulaire geveleconomie. Een breed vraagstuk waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Hoewel dit de nodige afstemming vraagt, is het duidelijk dat iedereen dezelfde stip op de horizon heeft en dezelfde drive heeft om de gevelbranche naar een hoger circulair niveau te tillen.
Voor dit onderzoek werkten wij in een consortium samen met Copper8Excess Materials ExchangeFrontwise FacadesHouthoff en W/E Adviseurs. Bij de uitvoering van het onderzoek zijn verschillende brancheverenigingen nauw betrokken: Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Vlakglasrecycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

Het onderzoek focust op open geveldelen en bestond allereerst uit een 0-meting wat betreft circulariteit en CO2-impact van de totale bestaande gevelportefeuille. Vervolgens is de haalbaarheid van vier service levels getoetst. Input hiervoor was mede afkomstig van een groot aantal interviews dat is afgenomen onder producenten, leveranciers en overige stakeholders. Op basis hiervan zijn kansen, barrières en aanbevelingen geformuleerd om te komen tot een circulaire geveleconomie. Middels deze aanbevelingen zijn verschillende scenario’s geformuleerd waarmee de potentie van een circulaire geveleconomie is berekend. De resultaten van het onderzoek vormen de basis van afspraken waar de overheid zich aan gaat committeren om te komen tot hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen in de gehele keten van de gevelbouw.

Inmiddels is het onderzoek afgerond en de publieke samenvatting gereed.

In april 2020 verscheen dit artikel in VMRG Keurmerk.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This